fbpx

Algemene voorwaarden

1. Aanbiedingen, bestellingen, annulatie

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, behalve indien een op schriftelijke aanbieding een geldigheidsduur is vermeld. Bestellingen, overeenkomsten en afspraken van wie ook zijn slechts bindend voor Mister Floor Antwerpen in zoverre zij schriftelijk door haar zijn bevestigd. Alle aanduidingen van gewichten en afmetingen zijn slechts benaderend. Bij eenzijdige annulatie door de medecontractant is deze een forfaitaire schadevergoeding van 30% verschuldigd aan de Mister Floor Antwerpen, onafgezien van eventueel bewijs van grotere schade, bewijs te leveren door de Mister Floor Antwerpen. Gezegde schadevergoeding wordt onmiddellijk geïmputeerd op eventuele voorschotten.

2. Leveringen

De leveringstermijn begint te lopen vanaf de ontvangst der geschreven bestelling. Mister Floor Antwerpen kan nochtans geen enkele verantwoordelijkheid opnemen of dragen noch voor rechtstreekse, noch voor onrechtstreekse eventuele schade bij het niet nakomen van de leveringstermijn. De leveringen worden geacht te zijn voltrokken bij het vertrek uit onze opslagplaatsen. Alle nabestellingen boven de 250,00 € (excl. BTW) worden franco op het door de koper in België aan te duiden adres geleverd. Voor elke bestelling onder de 250,00 € (excl. BTW) wordt een forfaitaire toeslag van 20,00 € (excl. BTW) aangerekend. De goederen reizen steeds op risico van de koper, zelfs wanneer ze franco bestemming verzonden zijn.

3. Terugzendingen

Goederen mogen niet teruggezonden worden zonder schriftelijke toestemming van Mister Floor Antwerpen. Dergelijke toestemming tot terugzending gebeurt steeds onder alle mogelijk voorbehoud en zonder enige nadelige erkentenis. Teruggezonden goederen reizen steeds op risico van de koper en zullen franco aan onze magazijnen afgeleverd worden.

4. Overmacht

Alle gevallen van oorlog, staking, lock-out, brand of andere gevallen van overmacht, ontslaan Mister Floor Antwerpen van alle verantwoordelijkheid en verplichtingen zonder dat zulke gevallen de medecontractant het recht geven zich elders te voorzien, noch de vervanging te eisen. Bij gedeeltelijke prestaties zullen gelijkwaardig gedeelde prijzen verschuldigd zijn, behoudens uitdrukkelijk anders luidend beding.

5. Klachten

Eventuele klachten of opmerkingen dienen binnen de acht dagen na de levering per aangetekend schrijven ter kennis te worden gebracht van Mister Floor Antwerpen.

Geen enkele klacht wordt erkend indien de koper zelf werken heeft uitgevoerd aan de machines of met andere dan de toegelaten schuurmaterialen en producten heeft gewerkt.

Bij een gegronde klacht behoudt de Mister Floor Antwerpen zich het recht voor te kiezen tussen vervanging en terugbetaling van de aankoopprijs mits terugname van de betrokken goederen. Een zelfs gegronde klacht machtigt de koper niet de betaling op te schorten buiten voorafgaandelijk akkoord van Mister Floor Antwerpen.

6. Garantie

Alle toestellen worden geleverd met een garantie van 12 maanden vanaf levering. Eventuele specifieke waarborgclausules en/of termijnen voorzien voor specifieke machines blijven echter altijd geldig en gaan boven de vermelde algemene garantie.

Voor zover de machines onderhouden en normaal gebruikt worden overeenkomstig onze instructies, is er voor deze toestellen garantie op materiële defecten en werkloon, vanaf de aankoopdatum. Deze garantie is niet geldig bij accidentele schade, inadequaat gebruik of slecht onderhoud.

Deze garantie dekt evenmin de wisselstukken zoals voedingskabel, wieltjes, schakelaars, koolborstels, slagpinnen, rubberen onderdelen, slangen en lagers.  Mister Floor wijst alle verantwoordelijkheid af, wanneer onbevoegde personen herstellingen hebben uitgevoerd of gepoogd hebben herstellingen uit te voeren.

Indien er moeilijkheden zouden voorkomen, moeten het betreffende toestel of de onderdelen ter inspectie teruggestuurd worden naar onze fabriek.  Aanlevering- en retourkosten voor reparatie van de machine vallen ten laste van de klant. Bij zichtbare gebreken zullen wij de stukken die defect zijn, herstellen of vervangen zonder enige kosten.

7. Aansprakelijkheid

Mister Floor Antwerpen kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor eender welk eventueel ongeval of eender welke schade die zich zou voordoen met de machines of producten of tijdens het gebruik ervan. De koper verbindt er zich toe de Mister Floor Antwerpen te vrijwaren tegen alle mogelijke vorderingen desbetreffend van derden.

Mister Floor Antwerpen kan al evenmin aansprakelijk worden gesteld voor het resultaat van het gebruik van machines en/of producten. Huidige exoneratieclausules blijven zelfs gelden ingeval van zware fout van Mister Floor Antwerpen.

8. Betalingen

Facturen zijn betaalbaar te Edegem en dit uiterlijk binnen de 30 dagen na factuurdatum.

Bij niet betaling op de vervaldag zal het factuurbedrag automatisch en van rechtswege verhoogd worden met 15% met een minimum van 25,00 € als schadevergoeding.

Tevens zal alsdan vanaf de factuurdatum tot bij volledige betaling een intrest van 12% verschuldigd zijn. Zowel intrest als schadevergoeding zijn verschuldigd zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling.

Wissels of regelingsaccepten brengen geen schuldvernieuwing en het rekken van wissels brengt geen enkele verandering in de betalingsmodaliteiten zoals vastgesteld in huidige algemene verkoopsvoorwaarden, behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke afwijking.

Betalingen kunnen slechts geldig geschieden door storting of overschrijving op één van de rekeningen van Mister Floor Antwerpen of door contante betaling in handen van de afgevaardigde der firma die in het bezit is van een door de directie van Mister Floor Antwerpen opgestelde getekende kwijting.

9. Eigendomsvoorbehoud

Onafgezien van de afgesproken of bij deze vastgestelde betalingsvoorwaarden, is de koop steeds aangegaan onder het uitdrukkelijk beding dat de goederen eigendom blijven van Mister Floor Antwerpen tot en met volledige betaling door de medecontractant, zonder dat dit eigendomsrecht enige verdere verantwoordelijkheid meebrengt.

10. Niet nagekomen verplichtingen

Bij het niet nakomen door de medecontractant van één van zijn verplichtingen t.o.v. Mister Floor Antwerpen, heeft deze laatste het recht de overeenkomst en alle andere tussen partijen bestaande overeenkomsten als ontbonden te beschouwen en onmiddellijke betaling te eisen van alle geleverde prestaties en/of goederen niettegenstaande voorheen bedongen betalingsmodaliteiten.

Mister Floor Antwerpen heeft alsdan ook het recht al het geleverde terug te nemen, zonder enige tussenkomst van de rechterlijke overheid.

11. Reclamemateriaal

Mister Floor Antwerpen behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor het gebruik, de tentoonstelling en de uitstraling van haar merken, tekeningen, teksten en modellen en meer algemeen alle publiciteitsmateriaal, op elk moment te verbieden. De merknamen Devo®, DevoNatural®, en Woodboy® mogen alleen gebruikt worden door klanten, die betreffende producten en schuurmaterialen uitsluitend van Mister Floor Antwerpen afnemen.

12. Afwijkende voorwaarden

Huidige algemene voorwaarden kunnen in geen geval gewijzigd worden, zelfs niet door afwijkende voorwaarden van de medecontractant, behoudens door middel van voorafgaandelijke en uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomsten.

13. Bevoegdheid

Alle mogelijke geschillen tussen partijen over de overeenkomst tussen partijen, de uitvoering en de interpretatie ervan, vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de Antwerpse rechtbanken. 

Indien men een geschil niet via de rechtbank wil behandelen, heeft de consument het recht om zich te richten tot het Europese platform voor onlinegeschillenbeslechting.