fbpx

Algemene voorwaarden plaatsing

Algemene voorwaarden Mister Floor Antwerpen – Service

Onze bestekken en prijsoffertes zijn gebaseerd op de geldende lonen en materiaalprijzen.
Offertes en prijzen zijn steeds richtinggevend.
Indien deze wijzigingen ondergaan, behouden wij ons het recht voor om evenredige aanpassingen door te voeren.
Bestekken en offertes zijn één maand geldig, te rekenen vanaf de datum van aanbieding.

De door ons aanvaarde opdrachten zijn slechts bindend na ons schriftelijk akkoord.

Ingeval van annulatie van bestelling/opdracht behouden wij ons het recht voor een kost van 20% aan te rekenen van de voorziene opdracht, met een minimum van 40,00 EUR + BTW.

De leveringstermijnen (start van de werken) worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt.
Vertraging in uitvoering van de opdracht geeft geen recht op schadevergoeding, noch op ontbinding van de overeenkomst.
Opgedragen wijzigingen kunnen tot gevolg hebben dat de voor de wijziging overeengekomen leveringstijd door ons, buiten onze verantwoordelijkheid, wordt overschreden.

De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat de werf bij aanvang der werken is ontruimd en garandeert de toegang tot de lokalen, teneinde de werkzaamheden onmiddellijk te kunnen aanvatten. De opdrachtgever garandeert eveneens voldoende elektriciteit en voorziet in waterafvoer en -aanvoer.
Elke vertraging, te wijten aan de staat van de werf, zal op een zelfde wijze als werkprestatie aan uurloon aangerekend worden.
Proeven op aanvraag, met onze producten en/of machines worden uitgevoerd op volledige verantwoordelijkheid van de opdrachtgever.

Wanneer wij ten gevolge van overmacht, staking, lock-out e.d. niet in de mogelijkheid zijn de overeenkomst uit te voeren of af te werken, behouden wij ons het recht voor de voorziene opdracht niet verder te beëindigen zonder dat enige schadevergoeding kan worden geëist.

Wij behouden ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen i.g.v. onvermogen van de klant.

Klachten betreffende de uitgevoerde werken moeten ons schriftelijk en aangetekend toekomen binnen de 8 dagen na beëindiging der werken.
Klachten worden niet meer aanvaard indien ze niet binnen deze termijn ter kennis zijn gebracht.

Bepaalde eigenschappen en verborgen gebreken van de te behandelen vloer, foutieve behandeling in het verleden of foutieve plaatsing, enz. kunnen er de oorzaak van zijn dat er zich degradaties voordoen of vlekken vormen, tijdens of na de renovatie, of dat er een andere onregelmatigheid aan de oppervlakte komt, waarvoor wij niet verantwoordelijk kunnen gehouden worden. Wanneer deze vlekken, verkleuringen of andere gebreken kunnen verwijderd worden, of zeer sterk verminderd, door bijkomend werk, zal er een bijkomend bestek moeten opgemaakt worden. Schade berokkend bij het schuren tegen plinten, raamprofielen of andere randafwerking, is onvermijdelijk en kunnen wij niet verantwoordelijk voor geacht worden.

Bij een gegronde klacht behouden wij ons het recht voor te kiezen voor reparatie van het gebrek.
Onze verantwoordelijkheid blijft in elk geval beperkt tot het herstellen van de gebreken, door onszelf of op onze kosten, zonder dat wij gehouden zijn tot enige andere prestatie of schadevergoeding.

Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichtingen niet op.

Door betaling van de factuur, voor de uitgevoerde werken en leveringen, erkent de klant dat het werk behoorlijk en volgens alle gemaakte keuzes en afspraken werd uitgevoerd, en ontslaat hij Mister Floor Antwerpen van elke aansprakelijkheid voor zichtbare gebreken.

Wanneer wij als tussenpersoon fungeren beperkt de waarborg, op de door ons geleverde diensten, zich alleen tot de diensten die door ons uitgevoerd werden.

In hoofde van mogelijke aansprakelijkheid, inzake schade aan derden, is de waarborg, welke Mister Floor Antwerpen heeft afgesloten, begrensd tot 1.250.000 EUR per schadegeval. Voor schade aan goederen van derden die aan Mister Floor Antwerpen zijn toevertrouwd, voor uitvoering van een werk, geldt een waarborg van 12.500 EUR per schadegeval.
Indien het voorwerp van eventuele schade of letsel de bedragen, hierboven vermeld, overschrijdt, is de opdrachtgever op eigen initiatief en zonder enig verder verzoek van Mister Floor Antwerpen gehouden tot het overmaken van een waardebepaling/begroting, dewelke Mister Floor Antwerpen de mogelijkheid tot controle gunt.
De opdrachtgever is bij gebreke aan dit initiatief gehouden tot het verzekeren van elke meerwaarde, met inbegrip van afstand van verhaal, en dit zonder enige meerkost voor Mister Floor Antwerpen.

De kosten voor de verzekerde risico’s, vanwege Mister Floor Antwerpen, zijn inbegrepen in de aannemingsprijs. Mister Floor Antwerpen behoudt zich het recht voor om prijssupplementen door te rekenen zo er, op initiatief of verzoek van de opdrachtgever, bijkomende risico’s dienen verzekerd te worden.
Indien bovengenoemde bedragen ontoereikend zijn, gaan wij er van uit dat wij afstand van verhaal krijgen.

De medecontracterende firma/klant aanvaardt dat de hierboven vermelde verzekerde bedragen tevens de vergoedingsgrens vormen waarvoor Mister Floor Antwerpen tegenover de klant aansprakelijk kan gesteld worden, voor de werken die het voorwerp uitmaken van het betrokken aannemingscontract.
De klant zal hiervan zijn eventuele eigen verzekeraars op de hoogte brengen en desgewillend een verhaalsafstand bedingen ten voordele van Mister Floor Antwerpen en dit voor de bedragen die de voormelde limieten te boven zouden gaan.

Btw-tarief: Bij gebrek aan schriftelijke betwisting binnen een termijn van één maand vanaf de ontvangst van de factuur, wordt de klant geacht te erkennen dat (1) de werken worden verricht aan een woning waarvan de eerste ingebruikneming heeft plaatsgevonden in een kalenderjaar dat ten minste tien jaar voorafgaat aan de datum van de eerste factuur met betrekking tot die werken, (2) de woning, na uitvoering van die werken, uitsluitend of hoofdzakelijk als privéwoning wordt gebruikt en (3) de werken worden verstrekt en gefactureerd aan een eindverbruiker. Wanneer minstens één van die voorwaarden niet is voldaan, zal het normale btw-tarief van 21 pct. van toepassing zijn en is de afnemer ten aanzien van die voorwaarden aansprakelijk voor de betaling van de verschuldigde belasting, interesten en geldboeten.

Betaling.
35% voorschot bij het vastleggen van de opdracht.
65% onmiddellijk na beëindiging der werken.
Onze facturen zijn contant betaalbaar.
Het bedrag van de facturen dat niet integraal betaald is binnen een termijn van 8 dagen na vervaldag zal van rechtswege en zonder dat hiervoor een verdere herinnering of aanmaning nodig is, met 15% verhoogd worden als forfaitaire vergoeding, dit met een minimum van 25,00 EUR.
Onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques evenals andere inningkosten zijn in deze forfaitaire schadevergoeding niet inbegrepen en worden de opdrachtgever afzonderlijk aangerekend.
Zo een voorschotbetaling is voorzien, zijn wij slechts tot aanvang van de werkzaamheden of levering gehouden, nadat dit voorschot integraal betaald is.

In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken en vredegerechten van onze sociale zetel bevoegd.

Er wordt eveneens verwezen naar de algemene verkoopsvoorwaarden van Mister Floor Antwerpen.