fbpx

Algemene voorwaarden verhuur

Deze voorwaarden hebben betrekking op de verhuur van machines met daarbij horende accessoires.

 

1. Ontvangst van het gehuurde:

1.1. De huurder verklaart het gehuurde gecontroleerd en in goede staat te hebben ontvangen.

2. De huurder verplicht zich:

2.1. Om de verhuurder exact in te lichten over de aard van het uit te voeren werk;
2.2. Het gehuurde materiaal te behandelen overeenkomstig de gebruiksaanwijzingen die door de verhuurder bij aflevering van het gehuurde worden overhandigd;
2.3. Op eerste wens van de verhuurder het gehuurde terug te bezorgen;
2.4. Het gehuurde niet onder te verhuren aan derden.

3. Tijdsduur:

3.1. Zo niet nader in de overeenkomst bepaald, is de tijdsduur van de huur niet langer dan twee weken.

4. Berekening huurtijd:

4.1. Bij het vaststellen van de huurtijd geldt het uurtarief van een gedeelte van de dag als een gehele dag;
4.2. Bij terugbezorging van het gehuurde na een huurperiode van één of meer dagen, wordt geen huurtijd berekend voor de dag van terugbezorging, mits dit geschiedt voor tien uur in de morgen.

5. Waarborgsom:

5.1. De huurder betaalt bij aanvang van de verhuurovereenkomst een waarborgsom;
5.2. Deze waarborgsom wordt door de verhuurder vastgesteld.

6. Afrekening:

6.1. Huurder verplicht zich bij het terugbezorgen van het gehuurde de huurtermijn + verbruikte producten + schuurmateriaal contant te betalen;
6.2. De verhuurder behoudt zich het recht voor om de verschuldigde som af te trekken van de waarborgsom die door de huurder is betaald;
6.3. Indien in uitzonderlijke gevallen de huur niet onmiddellijk wordt betaald, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling de factuur verhoogd woeden met een forfaitair schadebeding van 15%.

7. Reparatie en reiniging:

7.1. De huurder verplicht zich elke schade of gebrek aan het gehuurde te melden bij de verhuurder;
7.2. Reparatie van het gehuurde mag niet door de huurder zelf of door derden worden uitgevoerd;
7.3. Huurder verplicht zich het gehuurde gereinigd terug te bezorgen.

8. Kosten:

8.1. Indien de huurder het gehuurde niet gereinigd terugbezorgt, heeft de verhuurder het recht om reinigingskosten in rekening te brengen;
8.2. Indien het gehuurde niet volgens de gebruiksaanwijzingen wordt behandeld en daardoor schade ontstaat aan het gehuurde die niet als normale slijtage kan worden beschouwd, dan worden de kosten die hierdoor voor de verhuurder ontstaan, doorberekend aan de huurder;
8.3. In beide gevallen (8.1. en 8.2.) houdt de verhuurder zich het recht voor, de kosten af te trekken van de waarborgsom die door de huurder is betaald.

9. Aansprakelijkheid:

9.1. De huurder verklaart volledig geïnformeerd te zijn voor wat betreft het juist en veilig gebruik van de machines en producten. Hij verklaart uitdrukkelijk dat hij alle gebruiksaanwijzingen en veiligheidsinstructies heeft ontvangen, ten aanzien van de gehuurde machines en toebehoren;
9.2. Huurder zal verhuurder ten aanzien van derden vrijwaren van schade die aan huurder zelf in de ruimste zin van het woord of aan derden zijn ontstaan bij gebruik van het gehuurde;
9.3. Bij onvoldoende resultaat treft de verhuurder geen enkele schuld en ziet de huurder bij voorbaat af van enig verhaal op de verhuurder.

10. Vervanging:

10.1. Indien huurder om welke reden dan ook, niet in staat is het gehuurde bij de verhuurder terug te bezorgen, is de huurder verplicht een schadevergoeding te betalen aan de verhuurder gelijk aan de vervangingswaarde van het gehuurde.

11. Geschillen:

11.1. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement van de verhuurder bevoegd.